სკოლის შესახებ

·        skola ,,oazisi” daarsda 1999 wels

skolis damfuZnebeli _ naira doliZe

skolis direqtori _ ioseb doliZe

 

·        klasebSi moswavleTa raodenoba 16 _ 18 bavSvi.

 

·        swavlisa da ardadegebis xangrZlivoba ganisazRvreba ganaTlebisa da mecnierebis saministros Sesabamisi brZanebis safuZvelze

 

·        saswavlo procesi iwyeba 9sT 30wT , gaxangrZlivebuli muSaoba 18sT-mde.

 

·        gaxangrZlivebuli swavleba mimdinareobs individualur klasebSi (yvela klass Tavisi pedagogi hyavs)

 

·        orjeradi kveba: sadili _ samxari

       

·        skolam 2016 wels gaiara avtorizacia samive safexurze (dawyebiTi, sabazo, saSualo) xelmZRvanelobs saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier damtkicebuli erovnuli saswavlo gegmiT

 

·        moswavleTa swavla-aRzrdis saqmes emsaxureba profesional pedagogTa mzrunveli da mosiyvarule gundi. Cveni moswavleebi izrdebian  usafrTxo, mSvid da ojaxur garemoSi, sadac Rebuloben SesaZleblobebis gamovlenisa da ganviTarebis maqsimalur saSualebas.


      tardeba sxvadasxva saxis samodelo gakveTilebi, maT Soris integrirebulic, romelTac afasebs dakvirvebisa da Sefasebis jgufi. TiToeuli gakveTili ganixileba profesiuli zrdisa da gamocdilebis gaziarebis mizniT.


·        saswavlo procesi dafuZnebulia inovaciur meTodebze, sistematurad vakeTebT prezentaciebs, vamzadebT proeqtebs, vatarebT inteleqtualur viqtorinebs, Sida saskolo olimpiadebs, konferenciebs, aseve gvaqvs SemecnebiTi vizitebi muzeumebSi, erovnul galereaSi, saxl-muzeumebSi, eqskursiebi saqarTvelos farglebSi.

 

·        moswavleTa motivaciis asamaRleblad gunduri muSaobisa da TanamSromlobis unaris ganviTarebis mizniT, saukeTeso reitingis mqone klasis eqskursias afinansebs direqcia.

 

·        maRali reitingis moswavleebisaTvis viyenebT waxalisebis sxvadasxva formebs: sigelebi, diplomebi, Tasebi, medlebi, fasiani prizebi.

 

·        warmatebiT viRebT monawileobas respublikursa da saerTaSoriso olimpiadebSi, gvyavs gamarjvebuli moswavleebi, oqrosa da vercxlis priziorebi, saukeTeso aTeulSi moxvedrili bavSvebi.

 

 

·        transportiT momsaxureba naZaladevi _ gldanis mimarTulebiT. igegmeba sxva xazebic.


 

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
© 2011 სკოლა ლიცეუმი ოაზისი“
ყველა უფლება დაცული
Created By GeoElita.ge
ჩვენი მისამართია:
ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ. 32 (მ.ნაძალადევთან)
ტელ.: (+995 32) 2 661612, +995 5 99559186