მოსწავლეთა რეიტინგი

  moswavleTa reitingi vlindeba maTi akademiuri moswrebis safuZvelze. yvelaze maRali reitingis mqone klasi momdevno saswavlo wlis dasawyisSi jildovdeba eqskursiiT.

2015-2016 saswavlo wlis gamarJvebuli gaxda V klasi - klasis xelZRvaneli ana bregvaZe


        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
© 2011 სკოლა ლიცეუმი ოაზისი“
ყველა უფლება დაცული
Created By GeoElita.ge
ჩვენი მისამართია:
ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ. 32 (მ.ნაძალადევთან)
ტელ.: (+995 32) 2 661612, +995 5 99559186