მოსწავლეთა რეიტინგი

  moswavleTa reitingi vlindeba maTi akademiuri moswrebis safuZvelze. yvelaze maRali reitingis mqone klasi momdevno saswavlo wlis dasawyisSi jildovdeba eqskursiiT.

2015-2016 saswavlo wlis gamarJvebuli gaxda V klasi - klasis xelZRvaneli ana bregvaZe


1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
© 2011 სკოლა ლიცეუმი ოაზისი“
ყველა უფლება დაცული
Created By GeoElita.ge
ჩვენი მისამართია:
ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ. 32 (მ.ნაძალადევთან)
ტელ.: (+995 32) 2 661612, +995 5 99559186